ภาพกิจกรรมการจัดทำ core competency ของมธ. (ส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อนำไปใช้สร้างวัฒนธรรมองค์กรของมธ.)