การตรวจสอบสถานะการขอรับบำเหน็จบำนาญ
สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ

 แสดงขั้นตอนการขอรับบำเหน็จดำรงชีพและการขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)