คลังความรู้ (Library)

TU Ethics

เรื่อง โครงการ TU-Ethic การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อธรรมศาสตร์ใสสะอาด EP.1

(รับชมการบรรยายได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.- 20 ส.ค. 64)

(ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค - 25 ส.ค 64)

วิทยากร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขามูลนิธิชัยพัฒนา
  (สำหรับบุคลากรมธ.)

เรื่อง โครงการ TU-Ethic การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อธรรมศาสตร์ใสสะอาด EP.2

(รับชมการบรรยายได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.- 20 ส.ค. 64)

(ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค - 25 ส.ค 64)

วิทยากร คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
  (สำหรับบุคลากรมธ.)

เรื่อง โครงการ TU-Ethic การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อธรรมศาสตร์ใสสะอาด EP.3

(รับชมการบรรยายได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.- 20 ส.ค. 64)

(ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค – 25 ส.ค 64)

วิทยากร รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)

Thammasat DNA

เรื่อง Thammasat DNA


วิทยากร รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก
  

Managment


Skill

เรื่อง EP 1 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ Mindset & Skill HR ที่ควรรู้


วิทยากร ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 2 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์


วิทยากร ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 3 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร


วิทยากร รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 4 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน


วิทยากร ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 5 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การรักษาคนด้วยวิธีอิ่น


วิทยากร ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 6 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจ


วิทยากร ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 7 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร


วิทยากร รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 8 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร


วิทยากร รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 9 การพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลงาน Performance Management


วิทยากร ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 2 มี.ค. 2564 (เช้า)


วิทยากร คุณสุภาวดี มีแสง และคุณจักรพงศ์ จินดาวงศ์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 2 มี.ค. 2564 (บ่าย)


วิทยากร คุณสุภาวดี มีแสง และคุณจักรพงศ์ จินดาวงศ์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 4 มี.ค. 2564 (เช้า)


วิทยากร คุณเยาวลักษณ์ พลายโถ และคุณเบญจวรรณ พลชัย
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 4 มี.ค. 2564 (บ่าย)


วิทยากร คุณเยาวลักษณ์ พลายโถ และคุณเบญจวรรณ พลชัย
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.1 การบริหารการคลังภาครัฐ


วิทยากร คุณจุฑาทิพย์ สุธนมนตรี
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.2 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง


วิทยากร คุณรัชนีวรรณ แสงสาคร
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.3 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ


วิทยากร คุณชานิล กุรินทร์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.4 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


วิทยากร คุณบุญยาพร อุณาภาค
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


วิทยากร คุณพรทิพย์ พวงคุ้ม
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.6 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม


วิทยากร คุณผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน


วิทยากร คุณวิภาวดี จันทวรรณ
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.8 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 (1/2)


วิทยากร คุณลิขิต อุไรรางกูล
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.8 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 (2/2)


วิทยากร คุณลิขิต อุไรรางกูล
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.9 ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-GP


วิทยากร คุณอรวรรณ ทำว่อง
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.10 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (1/2)


วิทยากร คุณอัมภวรรณ พุกดำ
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP.10 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (2/2)


วิทยากร คุณอัมภวรรณ พุกดำ
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
Language


Technology

เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Google Application วันที่ 22 มี.ค. 2564
  
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Google Application วันที่ 24 มี.ค. 2564
  
เรื่อง EP 1: . AI Engineering


วิทยากร ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 2: Distributed Enterprises


วิทยากร คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 3: Data Fabric


วิทยากร ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง EP 4: Cloud Computing Trends in 2022


วิทยากร รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)

Career path

เรื่อง การเขียนคู่มือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ภาคทฤษฎี)
EP 1 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น


วิทยากร คุณกฤตยชญ์ กุลวัฒน์
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนคู่มือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ภาคทฤษฎี)
EP 2 : ความรู้เบื้องต้น องค์ประกอบ และเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (1/2)


วิทยากร ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนคู่มือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ภาคทฤษฎี)
EP 2 : ความรู้เบื้องต้น องค์ประกอบ และเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (2/2)


วิทยากร ผศ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R (ตอนที่ 1/3)


วิทยากร รศ. ดร.กมลพร สอนศรี
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R (ตอนที่ 2/3)


วิทยากร รศ. ดร.กมลพร สอนศรี
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R (ตอนที่ 3/3)


วิทยากร รศ. ดร.กมลพร สอนศรี
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตอนที่ 1/2)


วิทยากร อาจารย์ ดร. เสาวธาร โพธิ์กลัด
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตอนที่ 2/2)

วิทยากร อาจารย์ ดร. เสาวธาร โพธิ์กลัด
  (สำหรับบุคลากรมธ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
   ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

วิทยากร นายกฤตยชญ์ กุลวัฒน์ นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ กองทรัพยากรณ์มนุษย์ มธ.
เรื่อง Q&A หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

วิทยากร นายกฤตยชญ์ กุลวัฒน์ นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ กองทรัพยากรณ์มนุษย์ มธ.

Other


×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
×
เรื่อง Q&A หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
เรื่อง Thammasat DNA
×
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Google Application วันที่ 22 มี.ค. 2564
×
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Google Application วันที่ 24 มี.ค. 2564
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login
    
    
  
×
กรุณา Login