คณะผู้บริหารกองทรัพยากรมนุษย์

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

นางชนันดา ธีญะวุฒิ
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์

นางสาวสรินยา สุวรรณวณิช
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ

นางสมพิศ บุญแก้ว
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นางสาวชุลีพร นุชหมอน
หัวหน้างานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวอัญชิสา นกเดช
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางสาวจันทร์ภัสสร ตุ่ยสิมา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ

ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558