คำถามที่พบบ่อย

 • สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล(งานสวัสดิการ)
  • Q: ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษาผิวหน้า สามารถเบิกเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
   A: ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษาผิวหน้า จะต้องเป็นการรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเท่านั้น กรณีรักษาสิว รักษาฝ้า รักษาแผลเป็น ไม่สามารถเบิกได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค สามารถเบิกเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม
   A: การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค จะเบิกได้เฉพาะวัคซีนที่แพทย์สั่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงการประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว(งานสวัสดิการ)
  • Q: การเรียกร้องค่าสินไหมในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด จะได้รับเงินอย่างไร
   A: ได้รับค่าสินไหมในการรักษาพยาบาลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารพาณิชย์ไว้กับงานสวัสดิการ หากพนักงานไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีบริษัทฯ จะออกเป็นเช็คในนามของพนักงาน ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ต้องการใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลคืนต้องทำอย่างไรบ้าง
   A: แสดงความประสงค์ไว้ในใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลว่าต้องการใบเสร็จคืน บริษัทฯ ประกันจะคืนให้เมื่อใบเสร็จนั้น ๆ เบิกได้บางส่วน หากบริษัทฯ ประกันเบิกค่ารักษาพยาบาลครบจำนวนในใบเสร็จ บริษัทฯ ประกันจะไม่คืนใบเสร็จให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวเมื่อส่งใบเสร็จให้งานสวัสดิการแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลในครอบครัวหรือตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
   A: บริษัทฯ ประกันจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: พนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อบุคคลในครอบครัวตั้งแต่ต้นสัญญากรมธรรม์ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2556) สามารถแจ้งภายหลังจากนี้ได้หรือไม่
   A: ได้ เมื่อแจ้งรายชื่อบุคคลในครอบครัวให้งานสวัสดิการตรวจสอบแล้ว งานสวัสดิการจะได้แจ้งให้บริษัทฯ ประกันออกบัตรประกันสุขภาพให้ โดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่งานสวัสดิการรับเอกสารครบถ้วน ข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงการตรวจสุขภาพ(งานสวัสดิการ)
  • Q: เปิดรับสมัครตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้เมื่อไหร่ และ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด
   A: จะเปิดรับสมัครตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดีประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยจะแจ้งเวียนเปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน โดยจะได้รับการตรวจสุขภาพตามรายการที่โรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการตรวจสุขภาพมากกว่ารายการที่กำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองโดยแจ้งกับโรงพยาบาลโดยตรงในวันที่ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: เปิดรับสมัครตรวจสุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่ และ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด
   A: จะเปิดรับสมัครตรวจสุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยประมาณเดือนมกราคมของทุกปี โดยจะแจ้งเวียนเปิดรับสมัครประมาณเดือนธันวาคม โดยจะได้รับการตรวจสุขภาพตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนดภายในวงเงิน 800 บาท (บริษัทฯ ประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในวงเงิน 800 บาท) หากพนักงานมหาวิทยาลัยต้องการตรวจสุขภาพมากกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองโดยแจ้งกับโรงพยาบาลโดยตรงในวันที่ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
 • การขอหนังสือรับรองการเข้าฝึกอบรม(งานพัฒนาบุคลากร)
  • Q: การขอหนังสือรับรองการเข้าฝึกอบรมที่งานพัฒนาบุคลากรเป็นผู้จัด
   A: ต้องกรอกแบบคำขอรับรองการผ่านการฝึกอบรม แล้วส่งมายังงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรกำหนด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • การขอทุนระยะสั้น(งานพัฒนาบุคลากร)
  • Q: การขอทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูดความรู้ทางด้านภาษา ณ ต่างประเทศ สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ และ พนักงานเงินรายได้
   A: ผู้ขอทุนต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน หากโอนมาจากหน่วยงานอื่นจะต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกันซึ่งรวมแล้วต้องปฏฺบัติราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องผ่านการทำสอบ TU GET ไม่น้อยกว่า 300 คะแนนหรือเทียบเท่า ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สมาชิก กบข.(งานทะเบียนประวัติ)
  • Q: สมาชิก กบข. สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ที่จะลาออกจาก กบข.ได้เมื่อไรและที่ไหน
   A:
   • กรณีรับราชการอยู่ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ ยกเว้น กรณียืมตัวไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการให้ยื่นแบบฯได้ที่ส่วนราชการที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการอยู่เดิมก่อนมีการยืมตัว
   • กรณีเป็นผู้รับบำนาญ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ ได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ทั้งนี้ หากข้าราชการหรือผู้รับบำนาญที่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลบังคับ
   ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: แบบแสดงความประสงค์ที่ข้าราชการและผู้รับบำนาญยื่นไว้แล้ว จะมีผลเมื่อใด
   A: วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: สมาชิก กบข. ที่กลับไปเลือกรับบำนาญสูตรเดิมและประสงค์จะลาออกจากราชการ จะได้รับเงินอะไรจาก กบข. และกรมบัญชีกลาง
   A:
   • ได้รับเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ จาก กบข.
   • ได้รับเงินบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จากกรมบัญชีกลาง
   ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: สมาชิกที่ยืนยันจะเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป จะได้รับเงินอะไรจาก กบข. และกรมบัญชีกลาง
   A:
   • ได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และผลประโยชน์จาก กบข.
   • ได้รับเงินบำนาญ ตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 จากกรมบัญชีกลาง
   ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจที่ได้แสดงความประสงค์ใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ไว้แล้ว ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 การแสดงความประสงค์ดังกล่าวจะมีผลหรือไม่ อย่างไร
   A: ตอบ การแสดงความประสงค์ดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ และกรณีดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2539 ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจที่ได้แสดงความประสงค์ใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ไว้แล้ว ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 การแสดงความประสงค์ดังกล่าวจะมีผลหรือไม่ อย่างไร
   A: การแสดงความประสงค์ดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ และกรณีผู้รับบำนาญได้คืนเงินให้กับทางราชการแล้ว กรมบัญชีกลางจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้รับบำนาญต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะได้รับเงินหรือจะต้องคืนเงินอะไรบ้าง
   A: จะได้รับการคำนวณบำนาญใหม่โดยนำบำนาญตามสูตร พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาหักกลบลบกันกับบำนาญตามสูตร พรบ.กองทุนฯ พ.ศ.2539 แล้วนำบำนาญส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหักกลบลบกันกับเงินก้อนที่ได้รับไปจาก กบข. (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว) หากบำนาญส่วนที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าเงินก้อนฯ (เงินจาก กบข.) ผู้รับบำนาญก็จะได้รับเงินซึ่งเป็นผลต่างของเงินดังกล่าวจากทางราชการ แต่หากบำนาญส่วนที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าเงินก้อนฯ (เงินจาก กบข.) ผู้รับบำนาญจะต้องนำเงินซึ่งเป็นผลต่างของเงินดังกล่าวมาคืนให้แก่ทางราชการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะขอส่งเงินคืนแก่ทางราชการด้วยวิธีการผ่อนเป็นงวดๆ ได้หรือไม่
   A: ไม่สามารถดำเนินการได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจที่ได้แสดงความประสงค์ใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ไว้แล้ว และต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น ลาออก ให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จะต้องแสดงความประสงค์ภายในระยะเวลาใดและจะถือว่าสมาชิกภาพของข้าราชการผู้นั้นสิ้นสุดลงเมื่อใด และจะรับบำนาญตามกฎหมายใด
   A: ข้าราชการดังกล่าว ต้องแสดงความประสงค์ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่ออกจากราชการและจะสิ้นสุดสมาชิกภาพตั้งแต่วันทีออกจากราชการและจะได้รับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ตามที่แสดงความประสงค์ไว้แล้ว โดยจะได้รับเงินบำนาญตังแต่วันที่ออกจากราชการเป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจที่ได้แสดงความประสงค์ใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ไว้แล้ว เมื่อหนังสือแสดงความประสงค์มีผลใช้บังคับจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
   A: ผู้รับบำนาญจะได้รับการคำนวณ ช.ค.บ. ใหม่ และหากได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นกรมบัญชีกลางก็จะจ่ายเงิน ช.ค.บ. ให้โดยเร็วต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจที่ได้แสดงความประสงค์ใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ไว้แล้ว เมื่อหนังสือแสดงความประสงค์มีผลใช้บังคับจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
   A: ผู้รับบำนาญจะได้รับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มขึ้น (เนื่องจากบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะสูงกว่าบำนาญตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) โดยผู้รับบำนาญต้องยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพส่วนเพิ่มดังกล่าวข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ผู้รับบำนาญซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. ได้ใช้สิทธินำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันการกู้เงิน หากใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดต่อไปได้หรือไม่
   A: สามารถใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดต่อไปได้ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. จะสามารถสมัครเป็นสมาชิก กบข.ใหม่ได้หรือไม่
   A: สามารถสมัครเป็นสมาชิก กบข.ใหม่ได้ (Redo) โดยดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ข้าราชการที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. จะมีสิทธิได้รับเงินบำนาญหรือไม่
   A: ไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ แต่จะได้รับบำนาญภายหลังเมื่อลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลาออกจากสมาชิก กบข. จะได้รับเงินบำนาญหรือไม่และยังไม่ขอรับเงินคืนจาก กบข. ทำได้หรือไม่
   A: ข้าราชการจะได้รับเงินบำนาญ ส่วนเงิน กบข. ข้าราชการสามารถฝากให้ กบข. บริหารต่อได้ โดยที่ไม่ต้องส่งเงินสะสม และมหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งเงินสมทบ และสามารถติดต่อขอรับเงินคืนจาก กบข. ได้ภายหลัง ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ข้าราชการเป็นสมาชิก กบข. เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและยังคงเป็นสมาชิก กบข. จะต้องถูกหักเงินอย่างไร
   A: สมาชิกจะถูกหักเงินสะสม ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และมหาวิทยาลัยส่งเงินสมทบในอัตรา 3% ข้อมูลเพิ่มเติม
    
   Q: ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและยังคงเป็นสมาชิก กบข. เมื่อลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุจะนับอายุราชการอย่างไรและใช้อัตราเงินเดือนฐานใดในการคำนวณบำนาญ
   A: การนับอายุราชการจะนับ 2 ช่วงต่อกัน คือ
   • นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการจนถึงวันที่ก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   • นับอายุราชการตั้งแต่วันที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ โดยใช้อัตราเงินเดือนที่กระทรวงการคลังกำหนดในการเทียบเคียงสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
   ข้อมูลเพิ่มเติม
ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558