งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

    เป็นงานด้านการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การติดต่อทาบทามและประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่ประเมินผล งานทางวิชาการ (Reader) การสรุปผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตำแหน่งทางวิชาการของสภา มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ.) การประสานงานกับอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งและคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกลั่นกรองการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ที่คณะ/หน่วยงานเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ตลอดจนการพิจารณาเรื่องศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ

เอกสาร Download

ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558