กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ประกาศ การแบ่งส่วนงานของ มธ.

ระเบียบข้อบังคับ ออกนอกระบบของ มธ.

การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • กรณีไม่เปลี่ยนสถานภาพ
  • สถานภาพยังคงเป็นข้าราชการเหมือนเดิมจนเกษียณอายุราชการ การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์และสวัสดิการยังคงเหมือนเดิมทุกประการ
  • กรณีเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับ
  • เงินเดือนเพิ่มเป็น 1.4 เท่า (ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งต่างๆ)
  • เงินประจำตำแหน่ง
  • เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก
  • สิทธิการเป็นข้าราชการบำนาญ จะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเหมือนเดิมทุกประการ
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับต่อเนื่องเสมือนเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยน สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยกเว้น เหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งจะได้รับต่อเมื่อได้ปฏิบัติราชการในฐานะข้าราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปีCLICK >> ดูข้อมูลเพิ่มเติม <<

ภาพกิจกรรมกองทรัพยากรมนุษย์

ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558